Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Thursday, February 11 • 10:20 - 11:00
Direktoratet for ehelse: Pådriver for gode e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har to hovedoppgaver:

  • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
  • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Hva vil deltakerne lære?
For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge.  I foredraget ønsker vi å gi deltakerne et innblikk det direktoratets roller og hovedoppgaver, helse og omsorgsektorens kompleksitet og satsning på felles styringsmodell for å understøtte en samlet strategi for e-helse. 


Speakers
avatar for Barbro Maria Mæland

Barbro Maria Mæland

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Barbro er seniorrådgiver i Divisjon styring og standardisering, med fokus på portefølje- og arkitekturstyringsprosesser nasjonalt og i direktoratet. Barbro har lang fartstid i prosjektstyring, organisasjonsutvikling og prosessfordringer, med praktisk erfaring fra statlig reformarbeid, digitaliserings- og organisasjonsutviklingsprosjekter, blant annet i helsesektoren. 
avatar for Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
Alfhild leder landets fremste eksperter på Helsefaglige kodeverk i Divisjon styring og standardisering. Hun har ansvar for et nasjonalt løft innenfor området medisinsk koding igjennom det tverrsektorielle Programmet for kodeverk og terminologi. Hun hadde tidligere prosjektansvar for etablering av porteføljestyring i Helse Sør Øst RHF. Alfhild har igjennom de siste 15 årene arbeidet i... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Bedre IT prosjekter Rom 1